Died artists

1.  Kholomenyuk John 23.  Karpachova Raisa
2.  Ganzhuga Vasily 24.  Gavrilenko Roman
3.  Ponikarov Vasily 25.  Lugovenko Nicholas
4.  Tarnovsky Alexander 26.  Gusar Nicholas
5.  Levada Alexandra 27.  Semesyuk Vladimir
6.  Kizenko Nestor 28.  Panasenko Nikolas
7.  Gopanchuk Leonid 29.  Palamar John
8.  Bubenu Yuriy 30.  Nevmerghuckiy Vladimir
9.  Znoba Valentine 31.  Stepanov Alexander
10.  Shcherbakov Oleg 32.  Muzyka Alexander
11.  Markov Boris 33.  Gontar Victor
12.  Karzhavin Dmitry 34.  Gavdzinski Albin
13.  Loza Adolf 35.  Pogrebinsky Peter
14.  Lopuhov Alexander 36.  Mikhailov Andrey
15.  Sevets Viktor 37.  Neprin Vladimir
16.  Strelbitsky Alexander 38.  Bessmertny Yuriy
17.  Gergel Anatoly 39.  Galichin Nikolay
18.  Rubikovski Yuriy 40.  Sleshinsky Orest
19.  Chtrvotkin Nikolay 41.  Gurlev Vladimir
20.  Kardashov Stepan 42.  Kutsan Vadim
21.  Bogatirenko Yuriy 43.  Yaresko Petr
22.  Kumeyko Vladimir    
Х Died