Died artists

1.  Kholomenyuk John 17.  Gavrilenko Roman
2.  Ganzhuga Vasily 18.  Lugovenko Nicholas
3.  Ponikarov Vasily 19.  Gusar Nicholas
4.  Tarnovsky Alexander 20.  Semesyuk Vladimir
5.  Levada Alexandra 21.  Palamar John
6.  Kizenko Nestor 22.  Nevmerghuckiy Vladimir
7.  Gopanchuk Leonid 23.  Muzyka Alexander
8.  Znoba Valentine 24.  Gontar Victor
9.  Karzhavin Dmitry 25.  Pogrebinsky Peter
10.  Loza Adolf 26.  Mikhailov Andrey
11.  Lopuhov Alexander 27.  Neprin Vladimir
12.  Sevets Viktor 28.  Bessmertny Yuriy
13.  Rubikovski Yuriy 29.  Galichin Nikolay
14.  Chtrvotkin Nikolay 30.  Sleshinsky Orest
15.  Kumeyko Vladimir 31.  Gurlev Vladimir
16.  Karpachova Raisa 32.  Yaresko Petr
Х Died